بیمه خانه امن

بیمه خانه امن سامان یک برنامه ریزی جامع برای امنیت جانی و مالی شماست این بیمه نامه بخش زیادی از خطراتی که خانه ،اثاثیه خانه و خانواده شما را تهدید میکند ،تا سرمایه معین تحت پوشش قرار می دهد. با این برنامه دیگر نگران حوادث و پیامدهای ناگوار نباشید.

توضیحات بیمه نامه خانه امن سامان طرح 1 و خطرات تحت پوشش آن به شرح ذیل می باشد

ساختمان، تاسیسات و اثاثیه در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار، سیل

1. ساختمان و تاسیسات با سرمایه : 300000000 ریال
2. اثاثیه با سرمایه : 100000000 ریال

اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پیشنهاد

تا مبلغ 100000000 ریال

خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ دویست میلیون ریال

200000000 ریال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه

1- برای یک نفر : 100000000 ریال
2- برای چند نفر : 400000000 ریال

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد

1- برای یک نفر : 100000000 ریال
2- برای چند نفر : 400000000 ریال

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی بیمه به علت وقوع خطرات حریق، صاعقه، انفجار و سبل قابل سکونت نباشد

600000000 ریال

بيمه نامه خانه امن سامان طرح 2

ساختمان، تاسیسات و اثاثیه در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار، سیل، طوفان و زلزله

1. ساختمان و تاسیسات با سرمایه : 300000000 ریال
2. اثاثیه با سرمایه : 100000000 ریال

خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ دویست میلیون ریال

200000000 ریال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه

1- برای یک نفر : 100000000 ریال
2- برای چند نفر : 400000000 ریال

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد

1- برای یک نفر : 100000000 ریال
2- برای چند نفر : 400000000 ریال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ ۵- حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع خطرات حریق، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان و زلزله قابل سکونت نباشد

600000000 ریال

افزایش سرمایه در طرح خانه امن سامان

بیمه گذار مجاز به افزایش سرمایه بیمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بیمه کل بیمه نامه نیز به همان نسبت افزایش می یابد 

جهت دریافت مشاوره  و کد تخفیف کلیک کنید

خطرات اضافی

ساختمان ، تاسیسات و اثاثیه را می توان علاوه بر خطرهای مندرج در طرح 1 و 2 خانه امن در مقابل خطرات زیر با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه نمود

زلزله و آتشفشان

ترکیدن لوله آب

طوفان و تندباد

سقوط هواپیما

ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران

راهنمای پرداخت خسارت  
بیمه آتش سوزی

در صورت بروز حادثه بیمه گذار که می تواند مالک ، ذینفع و یا نماینده حقوقی بیمه گذار باشد ، می بایست حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه را به صورت کتبی و با تکمیل فرم اعلام خسارت به واحد صدور بیمه نامه اعلام خسارت نماید .

ارزیابی خسارت

– در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
– قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محاسبه خواهد شد.
– در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد، بیمه گر و بیمه گزار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح ستون روبه‌رو خواهد بود

الف- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی می نماید. کارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
ب- هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
ج- هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه گزار موظف به موارد زیر می‌باشد

حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید
حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد
برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد
بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد
ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت

اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه

ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر

جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن

باشگاه مشتریان بیمه باشی

تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه گر باشد .

رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر

محاسبه خسارت

صدور حواله خسارت

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه تکمیل فرم بروید.

اسکرول به بالا