بخش آموزش بیمه باشی

در این بخش شما می توانید از آموزش های اختصاصی حوزه بیمه استفاده نمایید .

آموزش های صدور آنلاین بیمه نامه :

ایجاد حساب کاربری در سایت بیمه باشی

صدور آنلاین بیمه مسئولیت پیراپزشکان

پرداخت آنلاین حق بیمه

صدور آنلاین بیمه عمر

صدور آنلاین بیمه آتش سوزی

صدور آنلاین بیمه آسانسور

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث

ارسال آنلاین مدارک

آموزش بیمه ای :

بیمه عمر نیاز به آزمایش دارد؟

نرخ تعدیل و افزایش سرمایه چیست

ایا می شود شرایط شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

روش های پرداخت حق بیمه

بیمه عمر نیاز به آزمایش دارد؟

نرخ تعدیل و افزایش سرمایه چیست

ایا می شود شرایط شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

روش های پرداخت حق بیمه